Κυριακή των Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

https://imkitiou.org/updt/wp-content/uploads/2021/07/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%94%CE%84-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85.jpg

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου Αναγνώσματα Κυριακής Ο Απόστολος Πρὸς Τίτον Ἐπιστολῆς Παύλου Κεφ. γ΄ 8-15 Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα

Μοιράσου το!