Η αγάπη του Ιησού Χριστού

είναι ο μεγαλύτερος μαγνήτης στη ζωή μας

† Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

https://imkitiou.org/updt/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97-%CE%92%CE%84-%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%98%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5.jpg

Αναγνώσματα Κυριακής

Ο Απόστολος

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου
Κεφ.  β΄ 10 – 16

Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων – ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Αδελφοί, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό· γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι, λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν το νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο το νόμο. Κι από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας το νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο το νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς το νόμο αλλά μόνο όσοι τήρησαν το νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη, που δε γνωρίζουν το νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους· και σ’ αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το ευαγγέλιό μου.

Το Ευαγγέλιο

Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον
Κεφ. δ΄ 18-23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Απόδοση στη Νεοελληνική:

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, το Σίμωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδερφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Κι αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από ’κει, είδε δύο άλλους αδερφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδερφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους το Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε, κι αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού, και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία.

Η αγάπη του Ιησού Χριστού

είναι ο μεγαλύτερος μαγνήτης στη ζωή μας

Δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου σήμερα, φίλοι αναγνώσται. Μπαίνομε, σιγά-σιγά, στο Καλοκαιράκι, και το Ευαγγέλιο μάς μεταφέρει κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας.

Εκεί, όπως λέει, περπατούσε ο Χριστός μια μέρα και είδε δύο ψαράδες, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα, για να ψαρέψουν, και τους εκάλεσε. Και κείνοι ανταποκρίθηκαν αμέσως και Τον ακολούθησαν, αφήνοντας το πλοίο μόνο και έρημο. Τι ήταν αυτό; Θαύμα της αγάπης και της δυνάμεως του Χριστού μας.

Όταν Εκείνος τους εκάλεσε με τη γλυκειά και ουράνια φωνή Του, αυτών οι ψυχές και οι καρδιές ξεκόλλησαν από τα πάντα. Άφησαν ό,τι είχαν, και το πλοίο και τις φαμελιές τους και τις συνήθειές τους τις προηγούμενες και τα πάντα, και Τόν ακολούθησαν μ’ όλη τους την ψυχή και την καρδιά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, Αυτός είναι ο Χριστός μας. Όταν Εκείνος μάς καλεί, μάς μαγεύει, μάς μεθά, και Τόν ακολουθούμε κατά πόδας, μ’ όλο μας το είναι. Άρχισε, δηλαδή, ο Χριστός, να μαζεύει τους Μαθητάς Του.

Προχώρησαν οι τρεις πιο κάτω και βρήκαν άλλο πλοίο, με δύο αδέρφια πάλι, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τον πατέρα τους Ζεβεδαίο, που ετοίμαζαν τα δίχτυα μέσα στο πλοίο, για να τα ρίξουν στη θάλασσα, να ψαρέψουν κι αυτοί. Και τους εκάλεσε κι εκείνους. Κι αμέσως ανταποκρίθηκαν, αφήνοντας και πλοίο και πατέρα αυτοί, και πήγαν κοντά Του.

Συγκινητικά είναι όλα αυτά. Το ίδιο κάνει και η Εκκλησία σήμερα. Μέσω των κηρύκων του λόγου και του ιερού κλήρου μάς καλεί στο πλοίο του Χριστού, καθώς βρισκόμαστε στη θάλασσα του βίου και αυτού του ματαίου κόσμου.

Κι ο Ιησούς μας, με τους τέσσερεις πρώτους Μαθητάς Του – στη συνέχεια βρήκε και τους άλλους – περιόδευε τη Γαλιλαία και εδίδασκε στις Συναγωγές το Λόγο του Θεού, που πήγαιναν τα Σάββατα οι Εβραίοι ν’ ακούσουν την Αγία Γραφή και να προσευχηθούν. Και τους έλεγε ότι «αυτά που διαβάζετε τόσα Σάββατα, τώρα πραγματοποιούνται». Με τρόπο, όμως, παραβολικό τούς μιλούσε. Τούς έλεγε για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, για τη χαρμόσυνη είδηση, πως ήρθε ο Θεός στη γη και ενανθρώπησε, και θέλει να μάς σώσει και να μάς βάλει στον Παράδεισο.

Και έκαμε ακόμη και θαύματα και θεραπείες και ιάσεις ο Χριστός. Εθεράπευε αγιάτρευτες αρρώστιες, αλλά και περαστικές. Ο Χριστός μας, αν συναντούσε άρρωστο, τον έκανε καλά. Αν συναντούσε πεθαμένο, τον ανάσταινε. Και αν συναντούσε οποιονδήποτε είχε ανάγκη, ανταποκρινότανε αμέσως ο Κύριος και διευθετούσε τα πάντα.

Εμείς ανήκουμε στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, κι ευχαριστούμε το Χριστό μας γι’ αυτό το μέγα καλό. Κι ας βάνουμε μεσίτες τους Αποστόλους Του, τους δεύτερους ψαράδες, και για τη δική μας σωτηρία, και για τη σωτηρία όλου του κόσμου.

Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές.

Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΟΜΟΣ Β΄, Από την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, εκδ. Ακτή, Λευκωσία 2009, σελ. 19-21.

Πηγή 1

Πηγή 2

Κυριακή Β΄ Ματθαίου
Μοιράσου το!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *